**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

 64K RAM SYSTEM  IDEDOS V0.90 PATCH 37

READY.